Opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

U kan steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.

In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte.

Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan grondwaarden:

 •  respect voor de eigenheid van ieder kind, mens,
 •  de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 •  verbondenheid en solidariteit met anderen,
 •  vertrouwen en hoop hebben in het leven,
 •  genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 •  openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 •  verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 •  vergeving kunnen geven en ontvangen,
 •  zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

In allerlei gevarieerde en pastorale activiteiten komen wij er voor uit dat wij leven en werken in de verbondenheid met Jezus Christus en daarin heeft onze school aandacht voor:

 •  de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
 •  de verdieping in de Blijde Boodschap;
 •  de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
 •  momenten om het leven te vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school ,in verbondenheid met elkaar en met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke en persoonlijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.

De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. We willen het christelijk geloof voor kinderen toegankelijk maken en hen laten zien welke betekenis het heeft voor diepmenselijke vragen naar zin.

De school kan niet losgemaakt worden uit de ganse gemeenschap. Daarom moeten kinderen worden opgevoed met de hulp van het personeel en de steun van de ouders en de ganse leefgemeenschap er rond.

Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Wij staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op deharmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Nuttige kennis verwerven zal steeds zeer belangrijk zijn bij elk leerproces. Daarom beogen wij heel wat informatie te verstrekken naast het ontwikkelen van intellectuele vaardigheden. Leren leren is in de basisschool heel belangrijk, terwijl van elk personeelslid verwacht wordt dat het openstaat voor didactische vernieuwingen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 •  de wereld van taal en communicatie
 •  de wereld van het muzische
 •  de wereld van cijfers en feiten
 •  de wereld van de techniek
 •  de wereld van het samenleven
 •  de wereld van verleden en heden
 •  de wereld van het goede
 •  de wereld van zingeving

In het aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen, waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Samenwerken tussen leerlingen en leerkrachten staat centraal.

We nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 •  Onze gerichtheid op de uniciteit van ieder kind. We stemmen ons aanbod en leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 •  De pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.
 •  De pedagogie van de hoop. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze  ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
 •  De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze zorgen voor een optimale leeromgeving. Dit houdt in:

 •  model staan voor goed leren,
 •  strategische vragen stellen,
 •  aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen,
 •  zinvolle contexten aanbieden,
 •  interactieprocessen begeleiden,
 •  peilen naar de vorderingen,
 •  helpen en coachen.

Van de ouders verwachten we dat ze:

 •  zich er samen met de ouderraad toe verbinden de opvoeding en het onderwijs van de kinderen volgens de christelijke principes te bevorderen en te beschermen,
 •  komen tot een open communicatie met de leerkrachten en de directie in verband met de leerlingen,
 •  het pedagogisch project van de school en de doelstellingen van het schoolgebeuren onderschrijven,
 •  in hun opmerkingen steeds – hoewel soms kritisch – opbouwend en respectvol zijn. Enkel samen kan een ‘betere’ school gemaakt worden. De leerkrachten en de directie proberen de opmerkingen van de ouders ook zo te evenaren,
 •  in de diverse organen (ouderraad, schoolraad, …) een adviserende rol vervullen,
 •  zich engageren om via de diverse organen het algemeen belang van alle kinderen laten primeren.

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen.

Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau. Daarvoor zijn depedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies

 •  We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
 • Wij worden dan uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
 •  We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…

Werken aan de school als gemeenschap en als organisaite

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.

We respecteren ieders verantwoordelijkheid.

We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 •  de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.
 •  het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.
 •  externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering (bijv. CLB, pedagogische begeleiding).
 •  de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
 •  de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Om dit alles te verwezenlijken trachten wij een sfeer op te bouwen in de school van respect en verdraagzaamheid, van geduld en begrip, van hartelijkheid en vertrouwen, van ‘stille liefde’ voor elkaar.